Waarom paardencoaching?

Paarden zijn kuddedieren, in de natuur van oudsher prooidieren. Daardoor vertonen ze specifiek gedrag: alert en waakzaam naar de omgeving, alert en afstemmend naar elkaar. Ze baseren zich voor hun onderlinge communicatie grotendeels op lichaamstaal, net als mensen. Echter, mensen zijn zich van (eigen) lichaamstaal dikwijls onvoldoende bewust. De aandacht voor de non-verbale interactie onder mensen is verslapt. Toch straalt iedereen boodschappen uit, onbewust. En even zo onbewust reageert een ander hierop. De invloed hiervan wordt gemakkelijk onderschat.
Een duidelijke, congruente, non-verbale uitstraling evenwel is een voorwaarde voor heldere communicatie. 

Het paard is vanuit zijn natuur steeds gericht op afstemming. Bij paardencoaching fungeert het paard als spiegel. Een heldere spiegel: hij reageert primair, oprecht en direct. Hij is immers niet in staat om contexten te interpreteren, geeft geen krediet noch laat belangen meespelen, en wordt niet gehinderd door vooroordelen of reddingsdrang. Een paard handelt in het hier-en-nu.

Typerend voor paardencoaching volgens de Filippusmethode is dat met het hier-en-nu als vertrekpunt het paard, behalve spiegel, ook sparring-partner is.